Föreningens styrdokument

Integritetspolicy

Integritetspolicy fastställd 180517

Stadgar för kulturföreningen i Rasbo kommundel

2002-02-10

§ 1 Namn och ändamål

Denna förening, vars namn är Kulturföreningen i Rasbo kommundel, skall verka för återkommande offentliga kulturaktiviteter inom kommundelen.

§ 2 Medlemmar

Medlemskap kan erhållas av var och en som respekterar föreningens målsättning och övriga stadgar samt erlägger beslutad årsavgift. Medlem som ej uppfyller ovanstående krav kan uteslutas ur föreningen, vilket beslut fattas vid årsmöte.

§ 3 Avgifter

Avgifter till föreningen utgörs av årsavgifter. Storleken av årsavgift bestäms för varje år vid årsmöte. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till och med 31 december. Verksamhetsåret överensstämmer med föreningens räkenskapsår.

§ 4 Stadgar

Varje medlem skall genom styrelsens försorg erhålla ett exemplar av föreningens stadgar.

§ 5 Styrelse

Föreningens styrelse skall bestå av minst sju (7) ledamöter samt två (2) suppleanter. Ordförande väljs på ett (1) år, medan fyra (4) av styrelsens ledamöter väljs på två (2) år. Övriga styrelseledamöter inklusive föreningens två revisorer väljs på ett (1) år. Avgående ledamot kan återväljas.

§ 6 Styrelsens åligganden

Styrelsen åligger särskilt:

att inom sig utse tre ledamöter som var för sig äger teckna föreningens firma;

att handha förvaltningen av alla föreningen rörande angelägenheter;

att föra alla föreningens beslut till verkställighet;

att genom kassören infordra fastställda avgifter samt svara för bokföring och förvaltning av föreningens medel.

§ 7 Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Enkel majoritet tillämpas.

§ 8 Årsmöte

Årsmöte hålls senast under mars. Kallelse skall ske skriftligen och vara utfärdad senast två veckor före mötet. Extra årsmöte kan hållas om styrelsen finner skäl till detta eller då det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.

Vid ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärenden:

Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
Val av två justeringsmän.
Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett.
Föredragning av styrelsens årsredovisning.
Föredragning av revisorernas berättelse.
Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
Fråga om arvode åt styrelseledamöter och revisorer.
Val av ordförande.
Val av övriga styrelseledamöter.
Val av revisor och ersättare.
Val av valberedning.
Fastställande av medlemsavgift.
Övriga anmälda ärenden.

§ 9 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar är ej giltigt med mindre än att samtliga medlemmar förenat sig därom eller beslutet fattas vid två på varandra följande årsmöten. Ändring kan ej genomföras om ej ändringsförslaget utförligt omnämnts i kallelsen till mötet.

§ 10 Föreningens upphörande

Om föreningen upplöses skall eventuell behållning ograverat gå till barn- och ungdomsverksamhet inom Rasbo kommundel