Föreningens styrdokument

Integritetspolicy

Integritetspolicy fastställd 180517

Stadgar för Rasbo Kulturförening

Antagna vid årsmöte den 28 februari 2021

§ 1 Föreningen
Denna förening, vars namn är Rasbo Kulturförening, är en ideell förening som ska verka utan vinstintresse samt vara politiskt och religiöst obunden. Föreningen har sitt säte i Uppsala kommun och är verksam inom Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna.

§ 2 Syfte
Föreningen ska erbjuda kultur av kvalitet, bredd och mångfald för alla åldrar i syfte att erbjuda bygdens boende nära tillgång till kultur och i syfte att profilera Rasbobygden för besökare från närområdet, regionen och resten av landet.

Föreningen ska uppfylla sitt syfte genom att återkommande arrangera offentliga kulturevenemang i Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna. Arrangemangen ska ske i samarbete med såväl lokala, regionala som nationella kulturutövare och i samverkan med det lokala civilsamhället och näringslivet.

§ 3 Medlemmar
Föreningen är öppen för alla som stödjer föreningens syfte genom att lösa medlemskap i föreningen. Som medlem har man yttrande-, förslags- och rösträtt på föreningens årsmöten.

En medlem som bryter mot stadgarna, motarbetar föreningens syfte, eller uppenbarligen skadar föreningens intressen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 4 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den årliga medlemsavgift som fastställs av årsmötet.

§5 Verksamhetsår och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till och med 31 december. Verksamhetsåret överensstämmer med föreningens räkenskapsår.

§ 6 Stadgar
Föreningens stadgar ska finnas tillgängliga på föreningens hemsida.

7 Styrelse
Föreningens styrelse ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter (inklusive ordförande) och minst två (2) suppleanter. Ordförande och ledamöter väljs på två (2) år.

Ordförande och tre (3) av styrelsens ledamöter väljs jämna årtal. Övriga tre (3) ledamöter väljs udda årtal. Suppleanter inklusive föreningens två revisorer väljs på ett (1) år.

Om ledamot avgår före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till och med nästa årsmöte.

§ 8 Styrelsens åligganden
Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet. Styrelsen ska företräda föreningen, bevaka dess intressen och ansvara för dess ekonomi.

•        Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre ledamöter begär detta.
•        Det åligger styrelsen särskilt att inom sig utse tre ledamöter som var för sig äger teckna föreningens firma
•        att inom sig utse vice ordförande, sekreterare och kassör samt inom eller utom styrelsen utse erforderliga
         funktionärer/resurspersoner
•        att föra alla föreningens beslut till verkställighet
•        att genom kassören infordra fastställda avgifter samt svara för bokföring och förvaltning av föreningens medel.

§ 9 Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför när alla styrelsemedlemmar har blivit kallade och minst hälften är närvarande. Alla ordinarie styrelsemedlemmar har lika rösträtt. Enkel majoritet tillämpas vid omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen senast under mars månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse skall ske skriftligen och vara utfärdad senast två veckor före mötet.

Extra årsmöte kan hållas om styrelsen finner skäl till detta eller då det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

1.      Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
2.      Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
3.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4.      Fastställande av dagordning.
5.      Föredragning av:
         a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
         b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
6.      Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
7.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
8.      Fastställande av medlemsavgifter.
9.      Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-
         /räkenskapsåret.
10.    Val av ordförande i föreningen.
11.    Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
12.    Val av revisorer samt revisorssuppleant.
13.    Val av valberedning.
14.    Behandling av styrelsens förslag och övriga anmälda ärenden.

§ 11 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan inte utövas genom ombud).

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid lika röstetal vid val, sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 12 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar är ej giltigt med mindre än att samtliga medlemmar förenat sig därom eller beslutet fattas vid två på varandra följande årsmöten. Ändring kan ej genomföras om ändringsförslaget ej utförligt omnämnts i kallelsen till mötet.

§ 13 Föreningens upphörande
Om föreningen upplöses skall eventuell behållning ograverat gå till barn- och ungdomsverksamhet inom det geografiska område som omfattas av Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna.

……………………………………………………………………………………………………………